Disclaimer

Prothya Biosolutions Belgium (“Prothya”) hecht belang aan jouw privacy. Met deze kennisgeving (de “Kennisgeving”), willen we jou op een correcte manier informeren over hoe Prothya omgaat met de persoonsgegevens die we ontvangen door jouw gebruik van onze globale Prothya-website op www.plasma-industries.be (de “Website”).

Prothya wil in de eerste plaats dat je er zeker van kan zijn dat we op een correcte manier omgaan met jouw persoonsgegevens. We streven er ook naar om het verzamelen van persoonsgegevens te beperken tot een minimum, terwijl we jou toch nog op de best mogelijke manier bijstaan.

Indien Prothya jouw persoonsgegevens verzamelt, zullen deze verwerkt worden op een veilige en legitieme manier en dit in overeenstemming met de Europese wetgeving zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 (“AVG”) en met de toepasselijke Belgische wetgeving zoals onder andere de wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

Aanvaarding van de Kennisgeving

Het gebruik van deze Website is onderworpen aan deze Kennisgeving. Door toegang tot en gebruik van deze Website, erken je zonder voorbehoud deze Kennisgeving te hebben gelezen en te hebben aanvaard. Aangezien deze Kennisgeving op elk ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving kan worden aangepast, raden we jou aan om deze Kennisgeving op regelmatige basis te raadplegen.

Verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke die verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens via deze Website is Prothya Belgium cvba, met maatschappelijke zetel te Tyraslaan 109, 1120 Brussel en ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder nummer 0462.229.645 (“Prothya Biosolutions Belgium”).

Verzameling

Jouw Persoonsgegevens worden verzameld wanneer je ons dergelijke gegevens rechtstreeks verschaft, bijvoorbeeld door ons een e-mail te sturen of door een contactformulier in te vullen op de Website. Wanneer je een formulier invult op onze Website, zal Prothya het doeleinde vermelden of jou toelaten om het doeleinde te vermelden. Daarnaast zullen onze servers ook automatisch bepaalde persoonsgegevens verzamelen wanneer je onze Website bezoekt (zie afdeling ‘Cookies’ hieronder).

Doeleinden

Prothya, alsook de entiteiten van Prothya waarmee we jouw persoonsgegevens delen, gebruikt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: (i) behouden, aanpassen en verbeteren van de Website, en (ii) informatie verschaffen die door jou werd gevraagd via deze Website.

Rechtsgrond

De verwerking van jouw persoonsgegevens door Prothya is gebaseerd op het gerechtvaardigd belang van Prothya om haar diensten (onder meer via de Website) op de markt te brengen en te adverteren, om met haar klanten in contact te treden (onder meer via de Website) en om de Website te onderhouden, aanpassen en verbeteren. Wanneer je ons jouw persoonsgegevens vrijwillig en actief bezorgt (zoals wanneer je een formulier invult op onze Website), is de verwerking gebaseerd op jouw toestemming. Tenzij anders wordt aangegeven, ben je niet verplicht (wettelijk, contractueel of op een andere manier) om ons via deze Website enige persoonsgegevens te bezorgen.

Bekendmaking

Prothya zal jouw persoonsgegevens niet ter beschikking stellen van derde partijen. Prothya kan jouw persoonsgegevens echter wel bekend maken aan derde partijen om te voldoen aan een wettelijke of reglementaire verplichting of een verzoek van rechtshandhavings- of inlichtingendiensten.

Bewaring

Prothya zal jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan wat nodig is voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld of dan wat vereist wordt door de toepasselijke wetgeving. Prothya zal jouw persoonsgegevens in elk geval ten laatste twaalf (12) maanden na het laatste gebruik ervan verwijderen.

Beveiliging

Prothya voorziet redelijke adequate fysieke en technische beveiligingsmaatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen manipulatie, verlies, vernietiging of toegang.

Rechten van betrokkenen

Je hebt het recht om bij Prothya toegang te vragen tot en verbetering of verwijdering van persoonsgegevens of beperking van de verwerking die betrekking heeft op jou, of om bezwaar te maken tegen de verwerking alsook het recht op overdraagbaarheid van gegevens. Wanneer de verwerking van jouw persoonsgegevens gebaseerd is op jouw toestemming (meer bepaald wanneer je ons jouw persoonsgegevens vrijwillig en actief hebt verstrekt), heb je bovendien het recht om jouw toestemming op elk ogenblik in te trekken, zonder dat dit echter afbreuk doet aan de rechtsgeldigheid van de verwerking die gebaseerd was op jouw toestemming voor de intrekking ervan. Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit.

Cookies

Om de Website goed te laten functioneren, kunnen we kleine bestanden opslaan op jouw computer die ons van nuttige informatie voorzien (zogenaamde ‘cookies’). Je kan de voordelen van deze cookies uitschakelen door de cookie-voorkeuren van jouw browser aan te passen.

Prothya kan gebruikmaken van één of meerdere van de volgende soorten cookies:

Noodzakelijke cookies

Noodzakelijke cookies zijn nodig voor het functioneren van de Website. Deze cookies zijn essentieel om de Website correct te laten werken. Ze omvatten cookies die vorige acties herinneren (bv. ingevoerde tekst) wanneer u terugkeert naar een vorige pagina in dezelfde sessie. Deze cookies identificeren u niet als een individu. Indien je de noodzakelijke cookies niet accepteert, kan dit de werking van de Website, of delen daarvan, beïnvloeden.

Functionele cookies

Functionele cookies worden gebruikt om jou te herkennen wanneer je terugkeert naar de Website en om de door jou gemaakte keuzes te herinneren zodat Prothya de inhoud van haar Website op jou persoonlijk kan afstemmen. De informatie die door de functionele cookies wordt verzameld, kan persoonlijk identificeerbare informatie omvatten die jij hebt bekendgemaakt. Indien je de functionele cookies niet aanvaardt, kan dit de werking en het functioneren van de Website beïnvloeden en kan dit de toegang tot de inhoud ervan beperken.

Analytische / Prestatiecookies

Analytische / Prestatiecookies maken het Prothya mogelijk om het aantal websitebezoekers te tellen en te begrijpen hoe bezoekers gebruik maken van de Website door informatie te geven over, onder andere, de bezochte delen, de tijd die besteed werd aan het bezoeken van de Website, en eventuele problemen die zich hebben voorgedaan. Dit maakt het voor Prothya mogelijk om de manier waarop de Website werkt te verbeteren. Prestatiecookies identificeren jou niet als een individu. Alle gegevens worden op anonieme wijze verzameld en gebundeld.

Advertentie / Targeting cookies

Advertentie / Targeting cookies houden jouw bezoek aan de Website bij, de pagina’s die je hebt bezocht en de links die je hebt gevolgd. Prothya zal deze informatie gebruiken om de Website en de advertenties die daarop worden weergegeven beter af te stemmen op jouw interesses. De advertentiecookies kunnen worden gebruikt om doelgerichte advertenties aan te bieden en om het voor Prothya mogelijk te maken om de doeltreffendheid van reclamecampagnes te beoordelen. Prothya kan deze informatie ook delen met derden (met inbegrip van adverteerders) voor dit doeleinde. De meeste advertentiecookies volgen gebruikers via hun IP-adres en kunnen persoonsgegevens verzamelen.

Prothya maakt gebruik van de volgende cookies:

  • Pll_language – Bewaart taalkeuze [Functionele cookie], totdat de taal wordt gewijzigd. Permanent.
  • catACCookies – Privacy alertbox [Functionele cookie], 30 dagen. Permanent

 

Wijzigingen van de Kennisgeving

Prothya kan deze Kennisgeving op elk ogenblik wijzigen. Elke wijziging van deze Kennisgeving zal uitwerking krijgen wanneer we de gewijzigde Kennisgeving beschikbaar stellen via de Website. Jouw voortgezet gebruik van de Website na dergelijke wijzigingen betekent dat je akkoord gaat met de gewijzigde Kennisgeving.

Contact

Indien je bepaalde opmerkingen of vragen hebt, aarzel dan niet om contact op te nemen door het volgende e-mailadres te gebruiken: dataprotection@plasma-industries.be.